Objekt-Metadaten
Deep trade policy options for Armenia : the importance of services, trade facilitation and standards liberalization

Autor :Jesper Jensen, David G. Tarr
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
data object from HALCoRe_document_00011690
 
Typ :Report
Format :Text
Quelle :http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000158349_20110518082525&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
Rechte :World Bank Group
Anmerkungen :Website: http://www.worldbank.org/
 
Erstellt am :24.10.2011 - 10:36:19
Letzte Änderung :24.10.2011 - 10:36:41
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00011690
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=11690