Objekt-Metadaten
Dealing with Damascus. Seeking a Greater Return on U.S.-Syria Relations

Autor :Mona Yacoubian, Scott Lasensky
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
Dataobject from HALCoRe_document_00005925
 
Typ :Report
Format :Text
Quelle :http://se1.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=ISN&fileid=C9D6B6AC-3B5B-26E6-4925-8968FA23DEBA&lng=en
Rechte :Council on Foreign Relations
Anmerkungen :Website: http://www.isn.ethz.ch
 
Erstellt am :20.02.2009 - 13:25:00
Letzte Änderung :22.04.2010 - 09:15:14
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00005925
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=5925