Objekt-Metadaten
Azerbaijan: Is War over Nagornyy Karabakh a Realistic Option?

Autor :Charles W. Blandy
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
Dataobject from HALCoRe_document_00005905
 
Typ :Report
Format :Text
Quelle :http://se1.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=ISN&fileid=196B6DE3-AD0C-7640-BC8D-4AF67119E089&lng=en
Rechte :ARAG
Anmerkungen :Website: http://www.isn.ethz.ch
 
Erstellt am :20.02.2009 - 11:45:23
Letzte Änderung :22.04.2010 - 08:05:51
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00005905
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=5905